Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.

- Janusz Korczak

Trening umiejętności społecznych

Kształtowanie umiejętności społecznych to pomoc dzieciom w nabywaniu umiejętności społecznych, w negocjowaniu różnych sytuacji społecznych, budowaniu więzi z innymi i nawiązywaniu dobrych przyjaźni w sposób, który jest zgodny z ich aktualnym etapem rozwoju i zdolnością uczenia się.

Kształtowanie umiejętności społecznych to kompleksowa pomoc kierowana do dzieci. Wykształtowanie odpowiednich i poprawnych umiejętności społecznych pozwala na budowanie trwałych i stabilnych więzi międzyludzkich. Ponadto skutecznie pomaga w nawiązywaniu dobrych, poprawnych i długotrwałych przyjaźni, a także wpływa korzystnie na umiejętności negocjacji w przyszłości.

Proces kształtowania umiejętności społecznych dostosowany jest do poziomu rozwoju oraz stanu emocjonalnego dziecka. Trening umiejętności społecznych to pomoc dzieciom w każdym wieku. Pomaga on również rozwijać i wyrażać własne zdanie oraz podnosi i buduje całościową samoocenę.

Trening pozwala również na wyrobienie szacunku dla innych i samych siebie. Jest to metoda wychowawcza, która poprzez zabawę, trening pozwala na nauczenie dzieci równowagi, która polega na budowaniu więzi z równoczesnym zachowaniem własnej niezależności.

Zaburzenia w obszarze umiejętności społecznych mają bardzo niekorzystne skutki, które wpływają negatywnie na całe późniejsze, dorosłe życie. Przez zaburzenia w tym obszarze późniejsze kontakty, czy to prywatne, czy służbowe są bardzo trudne, często niemożliwe.

Czynniki, które mają niekorzystny wpływ, a tym samym działają na zaburzenia umiejętności społecznych, jest bardzo wiele. Należą do nich, między innymi problemy nieprawidłowego rozwoju psychoruchowego. Negatywny wpływ ma również Autyzm, zespół Aspergera oraz zaburzenia zachowania zwane ADHD. Do niewłaściwych czynników należy również dysleksja, dyskalkulia, dysgrafia i różnego typu trudności z nauką w okresie szkolnym.

Dla dzieci z zaburzeniami umiejętności społecznych niezbędnych jest trening, ponieważ złe doświadczenia w relacjach społecznych mogą wywołać u nieprzystosowanych społecznie dzieci niską samoocenę i utrudniać im naukę. Dzieci z takimi trudnościami oceniane są przez otoczenie jako przemądrzałe, zamknięte w sobie, złośliwe i posiadające gniewne nastawienie do rówieśników.

Oferujemy dzieciom trening umiejętności społecznych dostosowany do ich potrzeb i możliwości. Podczas pracy z naszymi podopiecznymi wykorzystujemy różnego typu zabawy i gry edukacyjne opracowane według metody D.M. Plummer. Ponadto w nasz trening wdrażamy elementy programu „Skillstreaming” A.P. Goldsteina, a także socjoterapii i arteterapii. Wszystkie stosowane metody i techniki oraz sposób prowadzenia zajęć dostosowujemy do grupy dzieci. Dzięki temu mamy pewność, że efekty treningu będą znakomite i długotrwale.

Realizujemy autorski programy zajęć rozwijający kompetencje społeczne. Zależy nam, aby dzieci:

  • poznały swoje mocne strony i potrafiły nazywać swoje trudności;
  • nauczyły się nawiązywać relacje koleżeńskie;
  • potrafiły rozpoznawać i nazywać pozytywne zachowania i cechy kolegów;
  • kształtowały świadomość więzi i stosunków rodzinnych;
  • stosowały odpowiednie zwroty grzecznościowe w różnych sytuacjach społecznych;
  • potrafiły współpracować w grupie;
  • zdobyły umiejętność rozwiązywania koleżeńskich konfliktów;
  • w sposób akceptowalny przez otoczenie potrafiły wyrażać złość i smutek.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w terminach: wtorki - godz. 1730 i 1830 oraz soboty - godz. 900, 1000 i 1100.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Cena: opłata miesięczna – 150 zł

© All rights reserved | © Wszelkie prawa zastrzeżone

Materiały i zdjęcia umieszczone na stronie chronione są prawem autorskim