Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.

- Janusz Korczak

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna ma za zadanie niesienie pomocy dzieciom, u których ujawniane są różnego rodzaju nieprawidłowości rozwojowe czy wychowawcze. Te niezwykle odpowiedzialne działania podejmowane są też w takich miejscach, jak Warszawa i działająca na jej terenie Pracownia Terapii i Aktywnego Rozwoju MAŁYwielki.

Jakie główne założenia musi spełniać profesjonalnie prowadzona terapia pedagogiczna? Przede wszystkim zdiagnozowane zaburzenia koryguje się za pomocą odpowiednich działań o charakterze psychologicznym i pedagogicznym, ale także medycznym czy profilaktycznym. Ważne jest także odpowiednie wykorzystanie działań kompensacyjnych, dzięki którym dodatkowo wspomagane są zakresy, które choćby w niewielkim stopniu prawidłowo funkcjonują u naszych podopiecznych.

Terapia pedagogiczna daje nadzieję na poprawę sytuacji zdrowotnej dziecka, na uaktywnienie wymagających pogłębionej interwencji obszarów i na korektę nieprawidłowych zachowań. Jednak wszelkie działania z tej dziedziny muszą być prowadzone systematycznie i pod opieką prawdziwych profesjonalistów. Na szczęście, takimi terapeutami dysponuje Warszawa i nasza Pracownia. Środki stosowane podczas zajęć powinny być zindywidualizowane, a każdy podopieczny traktowany z należytą pieczołowitością. Terapia pedagogiczna powinna opierać się na zastosowaniu niespiesznego stopniowania trudności w procesie nauczania. Należy również zwiększony nacisk położyć na korektę zdecydowanie najsłabiej rozwiniętych zdolności. Szczególne znaczenie terapia pedagogiczna odgrywa również w dziedzinie socjalizacji dziecka. Od jej efektów uzależniony jest poziom przystosowania podopiecznego do funkcjonowania w społeczności szkolnej czy w innych grupach rówieśniczych. Nie ulega wątpliwości, że terapia pedagogiczna to żmudny proces, wymagający ciągłego oddziaływania psychoterapeutycznego, jednak jej zastosowanie może przynieść niespodziewane i łatwo zauważalne efekty. Nie unikajmy podjęcia tego wyzwania i wierzmy, że dzięki pomocy profesjonalistów, dzieci otrzymają dodatkową szansę na uzyskanie pełniejszej sprawności.

Cele terapii pedagogicznej:

 • podniesienie efektywności uczenia się,
 • kształtowanie zdolności koncentracji uwagi,
 • usprawnianie percepcji słuchowej, spostrzeżeń wzrokowych,
 • rozwijanie orientacji przestrzennej, lateralizacji,
 • poprawienie umiejętności czytania i pisania, kompetencji matematycznych,
 • nauczenie się sposobów radzenia sobie ze stresem,
 • budowanie wiary we własne siły,
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie.

Terapia przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży:

 • z trudnościami w czytaniu i pisaniu,
 • ze zdiagnozowaną dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią,
 • z nieharmonijnym rozwojem psychomotorycznym,
 • z problemami z koncentracją uwagi,
 • ze skrzyżowana lateralizacją, leworęcznością.


© All rights reserved | © Wszelkie prawa zastrzeżone

Materiały i zdjęcia umieszczone na stronie chronione są prawem autorskim